TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

 

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Email

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Hiền  

Nam

hiennl2014@gmail.com

TT (0987171000)

2

Phan Thanh Huy

Nam

thanhhuyhht@gmail.com

TP

3

Lê Thị Loan

Nữ

leloan229@gmail.com

 

4

Lê Thị Nga

Nữ

lenga651985@gmail.com

 

5

Cao Thùy Lan Trinh

Nữ

Trangtinh79@gmail.com