TỔ NGỮ VĂN

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Email

Ghi chú

1

Ngô Xuân Vũ

Nam

ngovubg@gmail.com

TT (0984538680)

2

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Nữ

 

TP

3

Lê Mỹ Dung

Nữ

lemydung.bg@gmail.com

 

4

Ng T Kiều Ngọc Dung

Nữ

kieungocdung19@gmail.com

 

5

Phạm Thanh Dũng

Nam

taidungpham17@gmail.com

 

6

Hồ Thị Minh Nguyệt

Nữ

honguyetbinhgia@gmail.com